EUROPILIER

Realitné služby

Rozsah a široké spektrum realitných a súvisiacich činností je daná skutočnosťou, že predaj, respektíve kúpa nehnuteľnosti je časovo a úkonovo náročný proces, ktorý mnohí z klientov realizujú jeden krát za život, a ktorý mnohokrát predstavuje vo finančnom vyjadrení ich dlhoročné úspory.

Dôležitosť jednotlivých úkonov je daná skutočnosťou, že kúpa, respektíve predaj nehnuteľnosti je zložitý právny a finančný úkon, s ktorým sú spojené aj riziká, predovšetkým riziká spojené s nadobudnutím vlastníckych práv k nehnuteľnosti a riziká spojené s finančným vyrovnaním.

S cieľom vyhovieť klientom vo všetkých ich potrebách a požiadavkách, ponúkame našim klientom možnosť využitia komplexných realitných služieb. Ku každému klientovi súčasne uplatňujeme individuálny a flexibilný prístup, keď každému klientovi sme pripravení ponúknuť rôznorodý rozsah našich realitných služieb v závislosti od jeho očakávaní a potrieb.

V záujme absolútneho komfortu a s cieľom zabezpečenia spokojnosti a ochrany našich klientov sme, okrem realitných činností, v závislosti od požiadaviek a očakávaní klientov, pripravení z jedného miesta zabezpečiť klientom všetky ostatné služby súvisiace s úspešným a bezpečným predajom, respektíve kúpou nehnuteľnosti, vrátane zabezpečenia služieb advokátskej kancelárie, notárskych služieb, právneho, investičného, stavebného, ekonomického a daňového poradenstva.

Služby pre predávajúcich

Rozsah ponúkaných služieb pri predaji nehnuteľnosti:

 • identifikácia požiadaviek a potrieb predávajúceho a návrh riešení
 • obhliadka a preverenie stavu nehnuteľnosti
 • preverenie právneho stavu nehnuteľnosti, tiarch a vecných bremien viaznucich na nehnuteľnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na úspešnosť predaja
 • odhad trhovej ceny nehnuteľnosti a návrh strategického a cenového riešenia predaja
 • zabezpečenie dokumentácie z katastrálneho úradu, potrebnej pre predaj nehnuteľnosti (aktuálny list vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy, geometrický plán, prípadne ďalšie dokumenty)
 • zabezpečenie ostatných listinných podkladov potrebných pre predaj nehnuteľnosti (ocenenie nehnuteľnosti znaleckým posudkom, vyhotovenie geometrického plánu, potvrdenie správcu bytu, prípadne ďalšie potrebné doklady od príslušných úradov a inštitúcií)
 • vypracovanie popisu nehnuteľnosti formou ponukových listov a fotografií pre prezentáciu nehnuteľnosti
 • inzerovanie a prezentácia nehnuteľnosti na realitných internetových portáloch a v tlačených médiách a iné marketingové aktivity podporujúce zrealizovanie predaja
 • priama ponuka nehnuteľnosti klientom kupujúcim nehnuteľnosť, evidovaným v našej databáze
 • aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o kúpu nehnuteľnosti
 • pravidelné vyhodnocovanie záujmu o nehnuteľnosť na základe prieskumu trhu a štatistických údajov
 • organizovanie a vedenie obhliadok pre záujemcov o kúpu nehnuteľnosti a rokovania so záujemcami o kúpu, s možnosťou vykonať obhliadky i bez súčinnosti predávajúceho, s následným informovaním predávajúceho
 • protokolárne dokumentovanie obhliadok nehnuteľnosti
 • identifikácia a overenie identifikácie konečného záujemcu o kúpu nehnuteľnosti
 • preverenie bonity záujemcu o kúpu a spôsobu financovania kúpy nehnuteľnosti
 • zaobstaranie návrhu zmluvných riešení a ich negociácia medzi predávajúcim a kupujúcim
 • príprava a vypracovanie návrhov všetkých druhov zmlúv potrebných k predaju nehnuteľnosti
 • príprava návrhu na vklad vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností
 • vypracovanie kúpnych zmlúv a návrhov na vklad
 • zabezpečenie služieb renovanej advokátskej kancelárie vrátane osobnej konzultácie s advokátom kancelárie, príprava a realizácia zmlúv advokátskou kanceláriou, zabezpečenie právneho poradenstva zameraného na zákonné povinnosti predávajúceho a kupujúceho vrátane právneho poradenstva zameraného na daňovú optimalizáciu
 • podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva na príslušný katastrálny úrad
 • poradenstvo a asistenčné služby pri komunikácii s katastrom nehnuteľností, prípadne  zastupovanie predávajúceho pri rokovaní s katastrom nehnuteľností a inými úradmi
 • úhrada vybraných poplatkov spojených s prevodom nehnuteľnosti, napríklad vybrané poplatky za vklad do katastra a vybrané poplatky u notára (kolkové známky za podanie návrhu na vklad kúpnej zmluvy, kolkové známky za zrýchlené katastrálne konanie, poplatok za overenie podpisu predávajúceho na notárskom úrade a iné náklady okrem dane z príjmu, respektíve dane z pridanej hodnoty z predaja nehnuteľnosti, odvodov do zdravotnej poisťovne, poplatkov za notársky depozit a poplatkov za vinkuláciu prostriedkov v banke)
 • asistencia pri odovzdávaní nehnuteľnosti
 • vyhotovenie záznamu z odovzdávania nehnuteľnosti, protokolárne zdokumentovanie odovzdania nehnuteľnosti
 • asistencia pri prehlasovaní energií a služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti na nového majiteľa
 • odborné konzultácie súvisiace s obchodným prípadom až do jeho ukončenia vrátane zabezpečenia notárskych služieb, služieb súdnych znalcov, právneho, investičného, stavebného, a daňového poradenstva u renomovaných osôb

Služby pre kupujúcich

Rozsah ponúkaných služieb pri kúpe nehnuteľnosti:

 • identifikácia požiadaviek a potrieb kupujúceho a návrh riešení
 • identifikácia predstáv klienta o nehnuteľnosti a cene
 • návrh stratégie kúpy nehnuteľnosti
 • aktívne vyhľadávanie nehnuteľností podľa požiadaviek a predstáv klienta
 • pravidelné informovanie klienta o nových nehnuteľnostiach na trhu a o aktuálnej situácii na realitnom trhu
 • výber vhodných nehnuteľností, zabezpečenie fotodokumentácie, podkladov a informácií potrebných pre rozhodovanie sa klienta
 • zisťovanie právneho stavu potenciálnych nehnuteľností, tiarch a vecných bremien viaznucich na týchto nehnuteľnostiach, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na úspešnosť kúpy
 • získavanie informácií o potenciálnych nehnuteľnostiach z dokumentácie z katastrálneho úradu, potrebnej na kúpu nehnuteľnosti (aktuálny list vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy, geometrický plán, pripadne ďalšie dokumenty)
 • zisťovanie informácií o kompletnosti a správnosti ostatných listinných podkladov týkajúcich sa potenciálnych nehnuteľností, potrebných na kúpu (ocenenie nehnuteľnosti znaleckým posudkom, geometrický plán, potvrdenie správcu bytu, prípadne ďalšie potrebné doklady od príslušných úradov a inštitúcií)
 • preverovanie spôsobu nadobudnutia potenciálnych nehnuteľností predávajúcimi
 • zisťovanie dôvodu predaja potenciálnych nehnuteľností
 • informovanie klienta o potenciálnych nehnuteľnostiach osobne, respektíve telefonicky, elektronicky, formou popisu nehnuteľnosti alebo formou fotografií
 • organizovanie a vedenie obhliadok odporúčaných nehnuteľností a rokovania so záujemcami o predaj nehnuteľností, s možnosťou vykonať obhliadky i bez súčinnosti klienta, s následným informovaním klienta
 • odborné zhodnotenie klientom vybranej nehnuteľnosti
 • odhad trhovej ceny klientom vybranej nehnuteľnosti a odporúčanie výšky kúpnej ceny
 • vyjednanie lepšej ceny kupovanej nehnuteľnosti
 • identifikácia a overenie identifikácie konečného záujemcu o predaj nehnuteľnosti
 • preverovanie skutočných vlastníckych a iných právnych pomerov pre vybranú konečnú nehnuteľnosť
 • preverovanie právneho stavu konečnej kupovanej nehnuteľnosti, tiarch a vecných bremien viaznucich na nehnuteľnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na úspešnosť kúpy
 • overovanie dokumentácie z katastrálneho úradu, potrebnej na prevod konečnej vybranej nehnuteľnosti (aktuálny list vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy, geometrický plán, pripadne ďalšie dokumenty)
 • overovanie kompletnosti a správnosti ostatných listinných podkladov potrebných pre kúpu konečnej nehnuteľnosti (ocenenie nehnuteľnosti znaleckým posudkom, vyhotovenie geometrického plánu, potvrdenie správcu bytu, prípadne ďalšie potrebné doklady od príslušných úradov a inštitúcií)
 • zaobstaranie návrhu zmluvných riešení a ich negociácia medzi predávajúcim a kupujúcim
 • príprava a vypracovanie návrhov všetkých druhov zmlúv potrebných ku kúpe  nehnuteľnosti
 • príprava návrhu na vklad vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností
 • vypracovanie kúpnych zmlúv a návrhov na vklad
 • zabezpečenie služieb advokátskej kancelárie vrátane osobnej konzultácie s advokátom kancelárie, príprava a realizácia zmlúv advokátskou kanceláriou, zabezpečenie právneho poradenstva zameraného na zákonné povinnosti predávajúceho a kupujúceho vrátane právneho poradenstva zameraného na daňovú optimalizáciu
 • podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva na príslušný katastrálny úrad
 • poradenstvo a asistenčné služby pri komunikácii s katastrom nehnuteľností, prípadne  zastupovanie klienta pri rokovaní s katastrom nehnuteľností a inými úradmi
 • úhrada vybraných poplatkov spojených s prevodom nehnuteľnosti, napríklad vybrané poplatky za vklad do katastra a vybrané poplatky u notára (kolkové známky za podanie návrhu na vklad kúpnej zmluvy, kolkové známky za zrýchlené katastrálne konanie, poplatok za overenie podpisu predávajúceho na notárskom úrade a iné náklady okrem poplatkov za notársky depozit a poplatkov za vinkuláciu prostriedkov v banke)
 • asistencia pri preberaní nehnuteľnosti
 • vyhotovenie záznamu z preberania nehnuteľnosti, protokolárne zdokumentovanie prebratia nehnuteľnosti
 • asistencia pri prehlasovaní energií a služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti na klienta
 • odborné konzultácie súvisiace s obchodným prípadom až do jeho ukončenia vrátane zabezpečenia notárskych služieb, služieb súdnych znalcov, právneho, investičného, stavebného a daňového poradenstva u renomovaných osôb

Odmena za služby

Provízia pri sprostredkovaní kúy nehnuteľnosti

Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti v rozsahu štandardnej realitnej činnosti je bezplatné.

Provízia pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľností zahŕňa v sebe odmenu za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti a podľa dohody s klientom prípadne ostatné náklady za ďalšie objednané služby spojené s predajom nehnuteľnosti.

Provízia je zahrnutá v cene nehnuteľnosti a je účtovaná vlastníkovi nehnuteľnosti z kúpnej ceny, respektíve zo zálohy kúpnej ceny uhradenej kupujúcim.

Výška našej provízie nikdy nepresiahne jej obvyklú výšku pre daný druh sprostredkovania, pričom spravidla je vo výške 1% až 5% z kúpnej ceny nehnuteľnosti, najmä v závislosti od rozsahu objednaných realitných služieb, v závislosti od rozsahu sprostredkovaných služieb, v závislosti od náročnosti sprostredkovania predaja a v závislosti od charakteru a hodnoty nehnuteľnosti.

Minimálna výška našej odmeny je spravidla 2.000 eur za jeden obchodný prípad v rozsahu štandardných realitných služieb. Spoločnosť EUROPILIER nie je platcom DPH .

Konkrétna výška našej odmeny je vecou dohody s klientom, po zohľadnení vyššie uvedených kritérií.